Pro uchazeče

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024

Upozornění pro uchazeče o přijetí ke studiu

V pondělí 20. 3. 2023 byla na emaily uvedené ve Vaší přihlášce zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám. Pokud jste ji neobdrželi, spojte se prosím s kanceláří školy na tel. 271 001 531, abychom společně ověřili správnost Vaší emailové adresy. Na stejnou adresu Vám budou zaslány i výsledky přijímacích zkoušek.

Informace o přijímacím řízení.pdf

Součástí přijímacího řízení jsou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, konané formou didaktických testů. Výsledky z těchto dvou testů jednotné přijímací zkoušky a průměrný prospěch žáka v posledních dvou klasifikačních obdobích ZŠ jsou bodově hodnoceny, přičemž větší váhu mají výsledky jednotné přijímací zkoušky (cca 70 %).

Uchazeči budou písemně pozváni k vykonání jednotné přijímací zkoušky podle toho, na kterém místě na přihlášce Hotelovou školu uvedli. Zkoušky se konají na Hotelové škole ve dvou termínech, a to dne 13. dubna 2023 pro uchazeče, kteří uvedli naši školu na prvním místě, a 14. dubna 2023 pro uchazeče, kteří ji uvedli na druhém místě.

Prezentace školy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří probíhají každý rok ve dvou termínech. Jednou v prosinci a podruhé v lednu. Pro aktuální termíny prosím sledujte naše webové stránky.

Veškeré důležité informace Vám však i nyní rádi podáme v kanceláři školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin nebo na telefonním čísle 271 001 531.

Virtuální prohlídka

Informace o studiu na HOTELOVÉ ŠKOLE

Obor vzdělání v Hotelové škole: 65-42-M/01 Hotelnictví

Čtyrleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

1. Základní profilové předměty

3 skupiny profilových předmětů :

a) gastronomické předměty

b) odborné předměty zaměřené na ekonomiku a cestovní ruch

c) cizí jazyky – ANJ, NEJ, FRJ, SPA, ITA, RUJ

Studium je koncipováno tak, že první dva roky studia jsou více zaměřeny na gastronomické předměty, druhé dva ročníky více na manažersko ekonomické předměty, dva světové jazyky se učí po celou dobu studia a jsou povinně maturitní. Výběr prvního jazyka podle přihlášky , výběr druhého jazyka nutno ponechat v pravomoci vedení  školy  z personálních , prostorových i finančních důvodů.

2. Maturitní zkouška

Bude se skládat ze společné a profilové části. Společná část obsahuje didaktický test z českého jazyku a cizího jazyku.

Profilová část (zadávána školou) obsahuje praktickou zkoušku (vypracování a  obhajoba  podnikatelského projektu), zkoušku z druhého cizího jazyku a z ekonomických předmětů a přesunuté části ze společné části tedy písemnou práci a ústní zkoušku z českého a prvního cizího jazyku

3. Volitelné a nepovinné předměty

a) další cizí jazyk a konverzace v cizím jazyce

b) předměty zaměřené na přípravu ke zkouškám na VŠ

c) maturitní semináře – příprava k maturitní zkoušce

4. Odborná praxe

Odborná praxe probíhá v předních pražských hotelech .

Odborná praxe  probíhá v závěru 1., 2., a 3. ročníku v rozsahu min 10 pracovních dnů  .

Zahraniční praxe probíhají s různými odlišnostmi podle jednotlivých nabídek v průběhu především letní sezóny,  a to pro žáky starší 18 let.

5. Finanční náklady spojené se studiem na HŠ

Pravidelné školné se neplatí, ale žáci si hradí učebnice , sešity a předepsané pracovní oblečení , nicméně celkové náklady na jeden rok studia se pohybují v průměru okolo 5.000,- Kč, přičemž nejvyšší finanční nároky na rodiče jsou kladeny v prvním ročníku při pořizování “základní výbavy pro žáka HŠ”.

6. Uplatnění absolventů HŠ

Absolventi HŠ odcházejí do středního managementu velkých hotelů, do výkonných funkcí v restauracích, hotelech a dalších subjektech cestovního ruchu, do cestovních kanceláří a absolventi rovněž mohou pokračovat ve studiu na některé vyšší odborné nebo vysoké škole  ( nejčastěji VŠE, ČZU,VŠ hotelová, PF UK).

Formulář přihlášky ke vzdělávání na HŠ

Tento formulář si můžete stáhnout zde. formát pdf (100 kB)

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.