Pro uchazeče

Informace ke konání jednotných přijímacích zkoušek

Jednotné přijímací zkoušky se konají dne 3. května 2021 (1. termín) a dne 4. května 2021 (2. termín). Uchazeči, kteří obdrželi pozvánky na oba dny, mají právo konat zkoušky v obou termínech, aby jim mohl být započten lepší výsledek zkoušky, neboť škola, kterou si zvolili jako druhou, jednotné zkoušky nekoná.

Začátek zkoušky je v 8.30. Budova školy bude otevřena od 7.30 a uchazeči budou vstupovat dvěma vchody, aby bylo možno dodržovat rozestupy. Rodiče uchazečů nebudou mít do budovy přístup. Při vstupu do budovy bude provedeno měření teploty a uchazeči předloží doklad o negativním testu na Covid, či prodělaném onemocnění. V případě, že uchazeč potvrzení nepředloží, nebude se moci zkoušky zúčastnit.

Důležité upozornění

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a současně

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Tento doklad může uchazeč nahraditi dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu.

Pozn.: Kromě zdravotnického zařízení je neinvazivní antigenní test povinna provést také základní škola, kterou žák navštěvuje, a vydat potvrzení o negativním výsledku.

 

V Praze dne 26. 4. 2021

Mgr. Petr Vomela

ředitel školy

 

Přijímací řízení 2021

Změna termínu jednotné přijímací zkoušky.

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, MŠMT provedlo další úpravy termínu JPZ a maturitní zkoušky v jarním (i v podzimním) termínu 2021;

Změna harmonogramu JPZ ( jednotné přijímací zkoušky). Konkrétní termíny jsou následující:

Písemné testy  JPZ se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021 pro 4leté obory a 5. a 6. května 2021 pro víceletá GYM.

Náhradní termín písemných testů JPZ se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2021.

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 (PDF)

V přihlášce ke studiu nevyžadujeme potvrzení od lékaře!

 

Informace o studiu na HOTELOVÉ ŠKOLE

Obor vzdělání v Hotelové škole: 65-42-M/01 Hotelnictví

Čtyrleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

1. Základní profilové předměty

3 skupiny profilových předmětů :

a) gastronomické předměty

b) odborné předměty zaměřené na ekonomiku a cestovní ruch

c) cizí jazyky – ANJ, NEJ, FRJ, SPA, ITA, RUJ

Studium je koncipováno tak, že první dva roky studia jsou více zaměřeny na gastronomické předměty, druhé dva ročníky více na manažersko ekonomické předměty, dva světové jazyky se učí po celou dobu studia a jsou povinně maturitní. Výběr prvního jazyka podle přihlášky , výběr druhého jazyka nutno ponechat v pravomoci vedení  školy  z personálních , prostorových i finančních důvodů.

2. Maturitní zkouška

Bude se skládat ze společné a profilové části. Společná část obsahuje didaktický test z českého jazyku a cizího jazyku.

Profilová část (zadávána školou) obsahuje praktickou zkoušku (vypracování a  obhajoba  podnikatelského projektu), zkoušku z druhého cizího jazyku a z ekonomických předmětů a přesunuté části ze společné části tedy písemnou práci a ústní zkoušku z českého a prvního cizího jazyku

3. Volitelné a nepovinné předměty

a) další cizí jazyk a konverzace v cizím jazyce

b) předměty zaměřené na přípravu ke zkouškám na VŠ

c) maturitní semináře – příprava k maturitní zkoušce

4. Odborná praxe

Odborná praxe probíhá v předních pražských hotelech .

Odborná praxe  probíhá v závěru 1., 2., a 3. ročníku v rozsahu min 10 pracovních dnů  .

Zahraniční praxe probíhají s různými odlišnostmi podle jednotlivých nabídek v průběhu především letní sezóny,  a to pro žáky starší 18 let.

5. Finanční náklady spojené se studiem na HŠ

Pravidelné školné se neplatí, ale žáci si hradí učebnice , sešity a předepsané pracovní oblečení , nicméně celkové náklady na jeden rok studia nepřesáhnou v průměru 4000,- Kč, přičemž nejvyšší finanční nároky na rodiče jsou kladeny v prvním ročníku při pořizování „základní výbavy pro žáka HŠ“.

6. Uplatnění absolventů HŠ

Absolventi HŠ odcházejí do středního managementu velkých hotelů, do výkonných funkcí v restauracích, hotelech a dalších subjektech cestovního ruchu, do cestovních kanceláří a absolventi rovněž mohou pokračovat ve studiu na některé vyšší odborné nebo vysoké škole  ( nejčastěji VŠE, ČZU,VŠ hotelová, PF UK).

Čestné prohlášení pro uchazeče o studium

Formulář přihlášky ke vzdělávání na HŠ

Tento formulář si můžete stáhnout zde. formát pdf (100 kB)

 

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.