Informace k provozu SHS pro školní rok 2020/2021Informace ředitele Hotelové školy o hygienických opatřeních

 

Vedení školy přijalo dnes, tj. 31. 8. 2020  celou řadu  hygienických preventivních opatření v souvislosti s rozšířeným výskytem virového onemocnění COVID 19 v Praze.

 Patří mezi ně zejména :

 • Monitorování tělesné teploty žáků a zaměstnanců školy při prvním vstupu do budovy školy, zamezení vstupu do školy cizím osobám
 • Vybavení prostor školy dezinfekčními prostředky, především všech WC  tekutým  antibakteriálním mýdlem, všech učeben dezinfekcí rukou
 • opakované omývaní klik, umývadel, baterií, toalet, ale také zábradlí dezinfekčními antibakteriálními prostředky (AntiCovid apod.) ve všech prostorech školy v průběhu vyučování
 • na všech toaletách v budově školy budou zajištěny vedle elektrických osoušečů rukou i jednorázové papírové ručníky
 • všechny kmenové učebny budou vybaveny tekutým antibakteriálním mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky
 • žáci i zaměstnanci školy budou v budově školy všichni používat povinně roušky na zakrytí úst a nosu, pouze ve třídách může vyučující povolit sejmutí roušek
 • žáci školy se nebudou shlukovat a budou v budově školy dodržovat bezpečný sociální odstup, žáci budou nosit s sebou nejméně 2 roušky na den.

Ředitel školy dále tímto apeluje na všechny žáky školy, aby přísně dodržovali pravidla osobní hygieny, ke kterým patří zejména mytí rukou po použití WC a před jídlem.

 

V Praze dne 31.srpna 2020

Mgr. Petr Vomela (ředitel školy)

 

Základní informace k zahájení provozu HOTELOVÉ ŠKOLY pro školní rok 2020/2021

Hotelová škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy od 1. 9. 2020.

 

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

 

Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).

 

Ředitel školy vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce. (Viz zvl. Předpis)

 

Ředitel školy vytvoří ve škole systém sdílení informací (např. ohlášení onemocnění dítěte nebo zaměstnance hlásit vždy do kanceláře školy telefonem 271001531 nebo mailem mailbox@shs.cz), kancelář školy se tak stanovuje jednotným místem, kde se budou zveřejňovat aktuální oznámení.

 

Ředitel školy průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

 

Ředitel školy dále upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Dále zřizuje izolační místnost pro případné náhle onemocnělé žáky v suterénu budovy místo studovny.

 

Ředitel školy doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol omezen na absolutní minimum. Třídní schůzky budou probíhat on line.

 

Ředitel Hotelové školy v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná.

 

Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou v tomto školním roce zrušeny.

 

V Praze dne 20.8. 2020

Mgr. Petr Vomela, ředitel školy

 

Interní předpis pro pravidla úklidu pro školní rok 2020/2021

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 

 • U vstupu do budovy školy, v každém patře, v hygienickém zařízení a u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ve třídách ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou na WC.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Ředitel školy výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).
 • Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.

 

V Praze dne 20. 8. 2020

Mgr. Petr Vomela, ředitel školy

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.