Výsledky přijímacího řízení 2018

Informace o přijímacím řízení

 

Výsledky přijímacího řízení 2018

 

Ředitel Hotelové školy Vršovická 43, Praha 10, v souladu s § 60 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhodl podle kritérií pro přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 65-42-M/01 Hotelnictví, že uchazeči, kteří získali alespoň 52 bodů v celkovém hodnocení budou přijati.

Každému uchazeči bylo přiděleno registrační číslo, veškerá spisová dokumentace týkající se uchazeče je vedena pod tímto číslem, včetně zveřejněných přehledů přijatých a nepřijatých uchazečů.

Ve školním roce 2018/2019 bude škola otevírat 5 tříd 1. ročníku oboru vzdělávání 65-42-M/01 Hotelnictví.

Rozhodnutí ředitele školy ve věci žádosti o přijetí ke vzdělávání bude všem uchazečům zasíláno 3.5. 2018.

Svůj úmysl vzdělávat se v Hotelové škole, Praha 10, Vršovická 43, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli Hotelové školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. od 2. 5.2018 – TEDY NEJPOZDĚJI DO 17. 5. 2018.

Neodevzdá-li  uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek, zanikají posledním dnem desetidenní lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče a uvolněné místo bude nabídnuto dalším uchazečům v pořadí.

 

Výsledková listina uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole

 

 Registrační číslo Rozhodnutí
 068 Přijat
 100 Nepřijat
 139 Nepřijat
 205 Nepřijat


Poučení pro zatím nepřijaté uchazeče

Ti uchazeči, kteří zatím nebyli přijati a mají o studium na naší škole zájem, budou přijímáni dodatečně po termínu odevzdání zápisových lístků, tedy po 17. 5. 2018 na uvolněná místa po původně přijatých žácích v pořadí, v jakém se umístili na výsledkové listině. Dá se předpokládat, že tímto způsobem bude přijat větší počet uchazečů.

Základním předpokladem pro tento způsob přijetí je, že je třeba podat odvolání proti nepřijetí do tří dnů od doručení rozhodnutí ředitele školy. Odvolání se podává písemně a podepisuje ho uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče.

Dodatečně přijímaní uchazeči budou o přijetí informováni nejprve telefonicky.

 

V Praze dne 2. 5. 2018 

 

Mgr. Petr Vomela
ředitel školy

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.