Výsledky 1. kola náhradního přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 1. kola uchazečů, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu

 

Registrační číslo

Body ZŠ

Body ZK

Celkem bodů

Výsledek

079

34

72

106

Přijat

021

40

35

75

Přijat

076

30

41

71

Přijat

176

26

23

49

Přijat

189

16

14

30

Přijat

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v Hotelové škole, Praha 10, Vršovická 43, potvrďte odevzdáním zápisového lístku osobně v kanceláři školy (7.30 – 15.30 hod.), kde rovněž obdržíte Rozhodnutí o přijetí, do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí, tj. do 1. 6. 2022.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Spolupracujeme

Jste offline. Zkontrolujte prosím připojení k internetu.